Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Posterová sekcia

Rovnako ako v minulých rokoch, aj tentokrát Vám ponúkame možnosť verejne prezentovať výsledky Vašej práce alebo výskumu v sekcii posterov. Nie je nutné tematické prepojenie posteru s odborným programom kongresu.

Jeden z členov autorského kolektívu (v prípade, že ich je viac) zľavu na vložné na hlavný program vo výške 30% (zahŕňa vstup do všetkých prednáškových sál). Postery budú zároveň zverejnené v Zborníku prednášok. Ak Vás táto ponuka zaujala, pošlite prosím PDF verziu posteru na mailovú adresu education@savlmz.sk. Uzávierka akceptácie posterov je v piatok 6.10.2018.

 

Zoznam prihlásených Posterov:

HYPOLUTEOIDIZMUS AKO JEDNA Z MOŽNÝCH PRÍČIN NEPLODNOSTI A ABORTOV U SÚK
E. Stefanizzi
Klinika malých zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Využitie plazmy bohatej na trombocyty v terapii chronických kožných defektov u spoločenských zvierat
MVDr. Martin Kožár
Klinika malých zvierat, Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Kazuistika: Akutní pankreatitida po aplikaci L-asparaginázy u pacienta s nodálním B lymfomem z marginální zóny
MVDr. Marie Štěrbová
Klinika chorob psů a koček, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Porovnanie antimikrobiálneho efektu lavážnych roztokov využívaných pri toalete rany
MVDr. P. Ogurčáková
Klinika malých zvierat Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Kazuistika: Perikardiální efuze u kočky
MVDr. Benicie Kosková
Klinika chorob psů a koček, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

MULTICENTRICKÝ LYMFÓM U 6 ROČNEJ KOBYLY – KAZUISTIKA
Korim, F.
Klinika koní, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rekonštrukcia rohovkového vredu použitím ACell transplantátu u psa - klinický prípad
M. Lapšanská
Klinika malých zvierat Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Kazuistika: Trikuspidálna dysplázia u 13 ročného labradorského retrívra
B. Lukáč
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Klinika malých zvierat

Alternatívne zdroje psích mezenchýmových kmeňových buniek: Fenotypizácia
Filip Humeník
Katedra Anatómie, Histológie a Embryológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

VÝVINOVÁ TOXICITA KURACIEHO EMBRYA PO APLIKÁCII HADIEHO JEDU S CYTOTOXICKÝM ÚČINKOM VYBRANÝCH ÁZIJSKÝCH DRUHOV RODU NAJA
Magdaléna Polláková
Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Ústav fyziológie UVLF Košice

 

 

Technické parametre posterov sú nasledovné:
-rozmer posteru 130 x 80 cm
-veľkosť textu taká, aby bolo možné poster bez problémov čítať zo vzdialenosti jedného metra
-rovnaké pravidlo platí pre obrázky a grafy, tabuľky
-členenie textu postera nasledovné: názov, autori a ich pracovisko/pracoviská a v závislosti od typu článku dodržiavať podľa možností štandardné členenie textu - úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia a zoznam použitej literatúry

Spolu s PDF verziou posteru je pre uplatnenie zníženého vložného na podujatie (do 6.10.2018) potrebné zaslať:
-          PPT prezentáciu k posteru (finálnu verziu). Časový limit na prezentáciu posteru je 4:00 min.
-          Fotografiu autora (v kvalite min. 300kB)

Autor posteru sa uplatnením zníženého vložného zároveň zaväzuje zúčastniť sa prezentácie jeho posteru a „Poster session“. V opačnom prípade bude doúčtovaná predchádzajúca zľava z vložného. Miesto a čas prezentácie posterov bude upresnený v závislosti na počte prijatých príspevkov.

Akékoľvek otázky zasielajte mailovú adresu education@savlmz.sk.